Promenad vid Mälaren i Västerås. Fotograf: Avigphoto

Personuppgiftsansvar
Visit Västerås (Västerås stad, organisationsnummer 212000-2080) nedan kallat ”Visit” är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på följande webbplatser:
visitvasteras.se
vasterascvb.se
vasterascityfestival.se

Information om hur du kontaktar oss finns under kontakta medarbetare.

Offentlighetsprincipen
Visit Västerås är en enhet inom Västerås stad och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att Visit ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter och hur länge?

 • Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av våra olika
  nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så
  tar vi bort dina personuppgifter.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av informationsmaterial och annat material sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas underlaget tills betalningen är klar. Eventuell faktura sparas i enlighet med bokföringslagen.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, kurser, events, evenemang, aktiviteter och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administration samt uppföljning, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Eftersom vi tar betalt för utbildningar, kurser, events, evenemang, aktiviteter och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med att avtal upprättas mellan bolaget och dig eller ditt företag sparas i enlighet med avtalslagen.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med företags- och kundbesök, säljaktiviteter och marknadsföring sparas bara så länge som det krävs för administration samt uppföljning.
 • Personuppgifter som lämnas vid biljettförsäljning. Uppgifterna sparas tills evenemanget är genomfört samt uppföljning.
 • Vid deltagande på utbildningar, kurser, events, evenemang, aktiviteter och konferenser kan vi komma att spela in eller fotografera. Det medför att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som bolaget behandlar och som även kan komma att publiceras. Bolaget kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer ske.
 • Personuppgifter som behövs för att ta fram statistik och analyser. Uppgifterna sparas till dess att statistiken och analys är framtagen.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med att handlingar registreras i bolagets diarium: Bestämmelser gällande gallring jämte handlingar som inte gallras finns i beslutad redovisningsplan och är i enlighet med Stadsarkivets arkiveringsföreskrifter.

För dessa ovanstående syften kommer personuppgifter att lagras, sparas och bearbetas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och leverera tjänster, administrera avtalsrelationer, ge kundservice och i marknadsföringssyfte.

Visit Västerås lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Rätt att begära information
Vill du veta om hur Västerås stad behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Västerås stad och att få uppgifter rättade. Observera att Visit Västerås  enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för Visits egen verksamhet, till exempel diarier, kund- och nyhetsbrevs-register, och inte uppgifter som finns hos Västerås Stad, andra myndigheter/kommuner och företag. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se integritetsskyddsnämnden.

Hur begär du ut dina personuppgifter?
Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag. Då får du information om vad Visit Västerås har registrerat om dig.

En begäran om registerutdrag ska du göra skriftligen till Visit Västerås, 721 87 Västerås. Du måste alltså skriva ett papper som du skriver under och skickar iväg med post, du kan alltså inte bara skicka ett brev via e-post.
Visit Västerås  lämnar då besked vilka personuppgifter som Visit behandlar om dig och vilka de i så fall är. Du får ett sådant besked gratis per år.

I brevet ska du uppge vart du vill att Visit Västerås ska skicka dina uppgifter, till exempel din adress eller e-post.

Ändringar av Integritetspolicyn
Visit Västerås förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn.

Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.

Västerås 2022-01-28