Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

Integritetspolicy

Syftet med denna policy är att säkerställa att Västerås Marknad & Näringsliv AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

Personuppgiftsansvar
Västerås Marknad och Näringsliv AB, organisationsnummer 556401-2010 nedan kallat ”bolaget” är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet. Information om hur du kontaktar oss finns under: Om bolaget och rubriken Kontakta oss till vänster på sidan.

Offentlighetsprincipen
Västerås Marknad och Näringsliv AB är ett helägt kommunalt bolag och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att bolaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter och hur länge?

 • Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av våra olika nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av informationsmaterial och annat material sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas underlaget tills betalningen är klar. Eventuell faktura sparas i enlighet med bokföringslagen.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, kurser, events, evenemang, aktiviteter och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administration samt uppföljning, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Eftersom vi tar betalt för utbildningar, kurser, events, evenemang, aktiviteter och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med att du blir medlem i vårt coworking place som krävs för administration av ditt medlemskap, nyckel- och larmhantering samt avtal och fakturering. Uppgifterna sparas så länge du är medlem samt vid uppföljning. Gällande uppgifter i avtalet och för fakturering så sparas uppgifterna i enlighet med avtalslagen samt enligt gällande bokföringsregler.
 • Personuppgifter som lämnas i samband avtals upprättas mellan bolaget och dig eller ditt företag sparas i enlighet med avtalslagen
 • Personuppgifter som lämnas i samband med företags- och kundbesök, säljaktiviteter och marknadsföring sparas bara så länge som det krävs för administration samt uppföljning.
 • Personuppgifter som lämnas vid biljettförsäljning. Uppgifterna sparas tills evenemanget är genomfört samt uppföljning.
 • Personuppgifter som lämnas vid registrering i vårt besöksystem. Uppgifterna sparas så länge du anger det i besökssystemet.
 • Vid deltagande vid utbildningar, kurser, events, evenemang, aktiviteter och konferenser kan vi komma att spela in eller fotografera. Det medför att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som bolaget behandlar och som även kan komma att publiceras. Bolaget kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer ske. Vi kommer inte att publicera ljud- och bildupptagningar som du har en framträdande roll i utan ditt samtycke.
 • Personuppgifter som behövs för att ta fram statistik och analyser. Uppgifterna sparas till dess att statistiken och analys är framtagen.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med att handlingar registreras i bolagets diarium. Bestämmelser gällande gallring jämte handlingar som inte gallras finns i beslutad redovisningsplan och är i enlighet med Stadsarkivets arkiveringsföreskrifter.

 

För dessa ovanstående syften kommer personuppgifter lagras, sparas och bearbetas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och leverera tjänster, administrera avtalsrelationer, ge kundservice och i marknadsföringssyfte.

Västerås Marknad och Näringsliv AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Rätt att begära information
Vill du veta om Västerås Marknad och Näringsliv AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Västerås Marknad och Näringsliv AB och att få uppgifter rättade. Observera att Västerås Marknad och Näringsliv AB enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för bolagets egen verksamhet, till exempel diarier, kund- och nyhetsbrevs-register, och inte uppgifter som finns hos Västerås Stad, andra myndigheter/kommuner och företag. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

Läs mer om hur man begär information

Ändringar av Integritetspolicyn
Västerås Marknad och Näringsliv AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: www.vasterasmarknadnaringsliv.se. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.

Västerås 2019-11-28