Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.

Jag samtycker till cookies

Bokningsvillkor för onlinebokning

Dessa villkor gäller mellan Västerås Tourist Center och dig som själv eller genom annan träffar avtal med Västerås Tourist Center enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, köp av andra produkter och tjänster eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare är Västerås Tourist Center genom Västerås marknad och näringsliv AB, 721 87 Västerås, tel. 021-39 01 00, org.nr. 556401-2010.

Säljaren ansvarar för kvaliteten och genomförandet av alla arrangemang de sålt till dig, oavsett om man själv producerat dem eller i sin tur inköpt dem hos arrangör, transportföretag eller annan underleverantör. Dessa är i sin tur ansvariga inför säljaren var och en för sin del av det kompletta researrangemanget och för att av dem kontrakterade producenter uppfyller sina åtaganden.

När blir köpet/bokningen bindande?
Köpet/bokning blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren och dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt eller delvis eller inte alls.

När skall jag betala?
Kunden skall betala arrangemangets pris senast vid den tidpunkt som framgår av villkoren nedan. Vi tillämpar bokningsavgift med 50 kr vid bokning via Västerås Tourist Center, tel. 021-39 01 00. Ingen bokningsavgift tas ut vid bokning via Internet. För sent inkommen betalning kan innebära att bokningen annulleras. Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Betalning sker direkt vid bokningstillfället och endast med kreditkort (Visa eller MasterCard). Västerås Tourist Center använder sig av 3D Secure så att kunden säkert kan lämna ut personuppgifter och kortinformation. 3D Secure är en tjänst som identifierar köparen en extra gång för ökad säkerhet. Bankerna erbjuder betalningsgaranti i samband med detta. Vänd er till er bank för att få mer information.

Vid telefonbokning sker ovanstående betalning via en länk i e-postbekräftelsen. Vid besök på Västerås Tourist Center går det även bra med kontant betalning. Om du har valt att betala mot faktura med tillkommande faktureringsavgift så kommer du att få en separat faktura (per e-post eller per post) med betalningsuppgifter.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Du riskerar då att säljaren avbokar din bokning och debiterar dig för avbeställningskostnader enligt nedan. Om avbeställningskostnaderna inte betalas kommer du att få ersätta säljaren för alla kostnader denne drabbas av i form av avgifter från underleverantörer m.m. (dock aldrig mer än 100 % av bokningens pris).

Vad gäller om jag vill avboka?
Du avbokar muntligen till Västerås Tourist Center. Observera att din avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig avbokningsbekräftelse. Om avbokningsmöjligheter finns liksom vilka avgifter som gäller framgår av avbeställningskostnader nedan. Evenemangsbiljetter återbetalas ej.

Avbeställningskostnader
(Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller).

– Gällande bokning av enbart hotellrum, vandrarhemsrum eller Bed & Breakfast-rum.
Eventuell avbokning skall ske senast kl. 17.00 dagen före ankomst. Vid avbokning senare än kl. 17.00 dagen före ankomst eller vid utebliven ankomst debiteras 100 % av bokningens pris. Om du får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid kan du avboka boendet direkt genom att kontakta det hotell, vandrarhem eller Bed & Breakfast du har bokat men måste i så fall meddela detta till Västerås Tourist Center inom två veckor.

– Gällande bokning av stuga, aktivitet, paket eller erbjudande.
Vid avbokning 22 dagar eller fler före ankomst debiteras 10 % av bokningens pris.
Vid avbokning 21-0 dagar före ankomst debiteras 100 % av bokningens pris.

OBS! Avbokning måste ske inom våra ordinarie öppettider.

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturerings- samt bokningsavgift återbetalas ej.

Vad gäller om jag vill ändra något?
Om möjlighet finns att ändra på delar av bokningen medför det en ändringskostnad av 50 kr.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaderna genom att köpa ett avbeställningsskydd. Detta kan endast tecknas vid bokningstillfället. Det kostar 250 kr per bokning och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst. Vid senare avbokning utgår full avgift.

Avbeställningsskyddet gäller i följande situationer, som inte får ha varit kända när du bokade:
a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) När det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid köpet/bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg bör sändas till säljaren så snart som möjligt. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturerings- samt bokningsavgift återbetalas inte vid avbokning.

Vad händer om något gått snett?
Om hela eller delar av din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas fram, vars skillnader mot det du bokade är så små att det saknar betydelse för dig (t.ex. hotell eller stuga i motsvarande klass och läge) så har du rätt att avboka. Säljaren betalar då tillbaka allt det du betalat dem med avdrag för värdet av de delar av bokningen som du eventuellt redan hunnit utnyttja. Om en transporttjänst eller ett evenemang som ingått i bokningen inställs med kort varsel, gäller dock att återbetalning endast sker för inställt evenemang/transporttjänst. Om du har klagomål måste du framföra dem inom 3 dagar från ankomstdagen.

Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till uthyraren, t.ex. hotellet eller stugvärden. Om du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej givit uthyraren möjlighet att rätta till eventuella brister kan du inte i efterhand kräva ersättning. Om du ändå inte är nöjd med kompensationen/ ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 30 dagar efter avresa.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Om möjligt bör reklamationen framföras under vistelsen. Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se).

Som arrangör är vi skyldiga att se till att:
• Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
• Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
• Köpta tjänster stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägare eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till. (Om du överenskommit om något som inte omfattas av arrangörens avtal se till att du får det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson).
• Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
• Om du inte är nöjd med hela eller delar av bokningen så är det oss du skall vända dig till.

Om produkterna bokas hos återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att se till att arrangörens villkor och betalningsrutiner efterföljs av dennes kund.

Vad har jag för skyldigheter?
• Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.
• Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boendet, transportmedlet etc. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i boendet eller på tomten än vad du uppgav vid bokningen. Alla personer skall uppges vid bokningstillfället.
• Om klagomål angående störande uppträdande inkommer till uthyraren har denne rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller om fler personer än antalet som är tillåtet uppehåller sig i objektet. I dessa fall sker ingen återbetalning för resterande hyrestid, däremot är ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovannämnda.
• Om du har något klagomål gällande objektet skall du i första hand kontakta uthyraren så att eventuella oklarheter kan lösas under er vistelse.
• Det är förbjudet att röka eller ta med husdjur om inte annat överenskommits i förväg. Om du vill ta med husdjur och det är tillåtet måste det uppges vid bokning och kan medföra en extra kostnad. Vi kan ej garantera att det inte har varit husdjur/rökning i objektet kort tid innan objektet tillträdes.
• Om du hyr en stuga måste du städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Värden har rätt att ta ut en depositionsavgift som återfås vid avresa när stugan är städad och i samma skick som vid ankomst.

Övrigt
Alla stugor är utrustade för självhushåll. Du måste själv ta med sängkläder och handdukar samt utföra slutstädning. Vid bokning av stuga går det i vissa fall att hyra sängkläder och handdukar liksom att boka slutstädning mot en extra kostnad.

Personuppgiftslagen
Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av Västerås Tourist Center. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Västerås Tourist Center har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Minimiålder för bokning
För att boka/ingå avtal med oss måste man vara 18 år. Vid boende i större sällskap skall minst två personer vara fyllda 18 år om ingen högre åldersgräns anges på anläggningsinformationen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Villkor för överlåtelse
Överlåtelse av boende och arrangemang kan ske före avresedagen. Vid överlåtelse av båt- och flygbiljetter, i de fall transportörens villkor medger detta, måste transportören underrättas om till vem överlåtandet skett.

Färdbiljetter
Ändring och avbokning av färdbiljetter skall göras direkt till Västerås Tourist Center på tel. 021-39 01 00. Västerås Tourist Center tillämpar i övrigt respektive transportföretags bestämmelser och villkor.

Force Majeure
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.